સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દલપતરામ કવિ/બાથ ભરીને ભેટ્યાં

બાથ ભરીને ભેટ્યાં થકી કરીએ નહિ વિશ્વાસ;
ફોફળને લૈ બાથમાં સૂડી કરે વિનાશ.