સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દીપક બારડોલીકર/ખીલે છે ગુલાબ

કોણ મોહતાજી વસંતોની કરે—
તમને સંભારું ને ખીલે છે ગુલાબ.
[‘તડકો તારો પ્યાર’ પુસ્તક : ૨૦૦૬]