સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ન્હાનાલાલ કવિ/ઘનગગન

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

ઘનગગનચ્હડીકરેઘોરશોર;
ભણેતુજકુલયશનાજોર-દોર;
ઘનગગનચ્હડીકરેઘોરશોર.
નિરખોઉજાસ, નૃપ! ભયોભોર;
વનવનગરજે, નૃપ! મોરમોર;
ઝીણીજલઝકોર
ઉગતેપહોર
ભણેબિરદઓર
નૃપ! ઠોરઠોર :
ઘનગગનચ્હડીકરેઘોરશોર.