સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ન્હાનાલાલ કવિ/પિતા!...

પિતા! પેલો આઘે જગતવીંટતો સાગર રહે,
અને વેગે પાણી સકળ નદનાં તે ગમ વહે;
વહો એવી નિત્યે અમ જીવનની સર્વ ઝરણી
દયાના, પુણ્યોના તુજ, પ્રભુ! મહાસાગર ભણી.