સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ન્હાનાલાલ કવિ/ફૂલની ફોરમ...

ફૂલની ફોરમ ફૂલમાં ન માયે,
તટમાં સરિતા ન માય;...
લહરિયાં સાગરમાં સમાય.