સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ન્હાનાલાલ કવિ/સરોવરભરિયાં

સરોવરભરિયાં, સાગરભરિયા, ભરિયાંઆભઅનંત;
એકખાલીઅમઉરનીકટોરી, હરિ!