સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રહ્લાદ પારેખ/આજઓપારથી

આજઓપારથીગંધનેલાવતી
દિવ્યકો’ સિન્ધુનીલહરી;
આજઆકાશથીતારલામાંહીથી
મ્હેકતીઆવતીશીસુગંધી!