સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રિયકાન્ત મણિયાર/આપણેતોઆકાશનેખેડવુંછે

આપણેતોઆકાશનેખેડવુંછે,
આતારાઓસરખાનથીવવાયા.