સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રિયકાન્ત મણિયાર/દીવડાની જ્યોત...

Revision as of 04:25, 4 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> દીવડાની જ્યોત થકી આંજી લીધી આંખડી, કાજળનું શું રે હવે કામ? </poem>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

દીવડાની જ્યોત થકી આંજી લીધી આંખડી,
કાજળનું શું રે હવે કામ?