સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/પ્રીતમલાલ મજમુંદાર/ઋતુવાસી

અમે જઈએ અમારે દેશ, રામરામજી;
થઈ પૂરી વરસની ભેટ, રામરામજી.
પડે દેશે કકડતી ટાઢ, રામરામજી;
ગળે હિમે અમારાં હાડ, રામરામજી.
અમે આવ્યાં શિયાળા કાજ, રામરામજી;
હવે બેઠાં વસંતનાં રાજ, રામરામજી.
હવે જઈએ અમારે દેશ, રામરામજી;
પણ પ્રીતિ ન ભૂલશું લેશ, રામરામજી.
[‘મિલાપ’ માસિક : ૧૯૬૨]