સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/અહીંયાંઉજાગરા

અહીંયાંઉજાગરાનીનયનમાંરતાશછે,
નેઆભમાંછવાયછેલાલીસવારની.