સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/ગઝલ2

વસ્તુએનીએજછે, કેવળજુદાંસ્થળથઈગયાં,
જળસમંદરમાંજોશોષાયાંતોવાદળથઈગયાં…
ફૂલજેવાફૂલનોયેભારઊંચકાતોનથી,
એટલાકાંટાઉપરચાલ્યાકેનિર્બળથઈગયા.
તારીમહેફિલનીમજાનીલાજરાખીછેઅમે,
કોઈનેનાજાણવાદીધુંકેવિહ્વળથઈગયા…
જીવતાંપણકોઈએજાણ્યાનહીં‘બેફામ’ને,
મોતનીપહેલાંજએતોએકઅટકળથઈગયા.
[‘નવનીત’ માસિક :૧૯૭૭]