સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મકરન્દ દવે/વળતા આજ્યો હો!

માધવ, વળતા આજ્યો હો!
એક વાર પ્રભુ ખબર અમારી લેતા જાજ્યો હો!
રાજમુગુટ પહેરો કે મોટા કરો ધનુષટંકાર,
મોરપિચ્છ ધરી જમુના કાંઠે વેણુ વાજ્યો હો!
અમને રૂપ હૃદય એક વસિયું, ગમાર ક્યો તો સહેશું,
માખણ ચોરી નાચણ પગલે નેણ લગાજ્યો હો!
રોકી કોણ શકે તમને પ્રભુ, રાખી પ્રાણ પરાણે,
જોશું વાટ, અમારા વાવડ કદી પુછાજ્યો હો?