સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મીરાં/નાહીં તોડું

જો તુમ તોડો પિયા, મૈં નાહીં તોડું;
તોસોં પ્રીત તોડ, કૃષ્ણ! કૌન સંગ જોડું?

તુમ ભયે તરુવર, મૈં ભઈ પંખિયા;
તુમ ભયે સરોવર, મૈં તેરી મછિયા,

તુમ ભયે ગિરિવર, મૈં ભઈ મોરા,
તુમ ભયે ચંદા, મૈં ભઈ ચકોરા.

તુમ ભયે મોતી પ્રભુ, હમ ભયે ધાગા;
તુમ ભયે સોના, હમ ભયે સોહાગા.

મીરાં કહે, પ્રભુ! વ્રજ કે વાસી!
તુમ મેરે ઠાકુર, મૈં તેરી દાસી