સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મોહનલાલ પંચાલ/ચિત્રકળાનું કામ

          શાળાનાંમાત્રાબેટકાજબાળકોકલાકારબનવાનાંછેએમજાણવાછતાંસહુનેચિત્રકળાનુંશિક્ષણઆપવુંજોઈએ. દરેકબાળકનાહૃદયમાંસૌંદર્યમાટેપ્રેમજાગેઅનેનાનીનાનીચીજોમાંરહેલાસૌંદર્યસાથેએતાદાત્મ્યસાધે, તેચિત્ર— શિક્ષણનોપ્રથમહેતુછે. વળી, એનીઅવલોકનશક્તિનોપણએરીતેવિકાસથાય. એનીવાણીમાં, વર્તનમાં, કાર્યમાંઅનેચારિત્રયમાંસુઘડતા, સંવાદિતાઅનેચેતનાલાવવી, એચિત્રકળાનુંજકામછે.