સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રમેશ જાની/આ મળ્યું જગત...

આમળ્યુંજગતરેજેવું, બનેતોજાણીલઈએ;
જેમળીજીવનનીપળો, ચલોમન, માણીલઈએ.