સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘કલ્કી’/દલો તરવાડી

          દલા તરવાડીએ રીંગણાં તોડતાં વાડીને પૂછેલું કે, બોલ ભાઈ, રીંગણું એક લઉં કે બે-પાંચ? અને વાડી વતી પોતે જ જવાબ આપેલો કે, લેને ભાઈ પાંચ— પચાસ! પરિણામે એને કૂવામાં કેટલીક ડૂબકીઓ ખાવી પડેલી. દલા નામનો કોઈ તરવાડી હતો કે કેમ, તે કોઈ જાણતું નથી. પણ તે હતો જ અને અત્યારે પણ છે એમ કહેવામાં અસત્ય નથી. સાહેબ પોતાને પૂછે છે કે, “પટાવાળા પાસે ઘરકામ કરાવું કે નહીં?” અને પોતે જ જવાબ આપે છે, “અરે, કરાવને પૂરા ચૌદ કલાક!” કોન્ટ્રાક્ટર પોતાને જ પૂછે છે : “સિમેંટમાં પાંચ ટકા કાંકરી વધારે નાખું કે નહીં?” અને પોતે જ જવાબ આપે છે, “અરે, નાખને પંદર-પચીસ ટકા!” ગામડાનો માસ્તર પોતાને જ પૂછે છે કે, “છોકરાને એકાદ સોટી મારું કે?” અને પોતે જ જવાબ આપે છે, “અરે, મારને એક સાથે બે-પાંચ સોટી!” વેપારી પોતાને પૂછે છે, “માલની અછત છે — નફો પચ્ચીસ ટકા લઉં કે પાંત્રીસ ટકા?” અને પોતે જ જવાબ આપે છે, “અરે, મળતો હોય તો લેને પચાસ— પોણોસો ટકા!” કારકુન કહે છે, “આ પતરાંની અરજી કરનારને એક ધક્કો ખવાડું કે બે— પાંચ?” અને પોતે જ જવાબ આપે છે, “અરે, ખવાડને પચાસ ધક્કા — કયો કાકો ના પાડે છે!” ભિખારી પોતાને પૂછે છે, “શેઠ પાસે પૈસો માગું કે આનો?” અને પોતે જ બેધડક જવાબ આપે છે, “અરે, માગ ને પૂરી પાવલી જ! માગવામાં શું જાય છે?” સુધરાઈ પોતાને જ પૂછે છે, “સરકાર પાસે હજારની ગ્રાંટ માંગવી કે દસ હજારની?” અને પોતે જ નક્કી કરે છે, “અરે, માગોને પૂરા અર્ધા લાખની! માગવામાં શું જાય છે?” મહાસત્તાઓના મોવડીઓ પોતાને જ પૂછે છે, “વિશ્વશાંતિ માટે એટમ બૉમ્બ બનાવીએ કે હાઇડ્રોજન બૉમ્બ?” અને જાણે પોતે જ પોતાને જવાબ આપતા જણાય છે, “અરે, ત્રોવડ હોય તો બસો-પાંચસો હાઇડ્રોજન બૉમ્બ જ બનાવી નાખોને!”