સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘મરીઝ’/આવે —

એવો કોઈ દિલદાર જગતમાં નજર આવે;
આપી દે મદદ કિંતુ ન લાચાર બનાવે.
હમદર્દ બની જાય જરા સાથમાં આવે;
આ શું કે બધા દૂરથી રસ્તા જ બતાવે!…
એ સૌથી વધુ ઉચ્ચ તબક્કો છે મિલનનો,
કહેવાનું ઘણું હો ને કશું યાદ ન આવે…
છે મારી મુસીબતનું ‘મરીઝ’, એક આ કારણ,
હું મુજથી રૂઠેલો છું, મને કોણ મનાવે?