સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘મીનપિયાસી’/તડકો વાદળિયો

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search

આતડકોજોવાદળિયો.
શોભેકેવો, પુરુષજાણેકેડયેથીપાતળિયો!
આતડકોજોવાદળિયો…
અહીંપડીઆધીંગીધરતી, ત્યાંઘૂઘવેછેદરિયો,
કાજળકાળાકચરા-ઢગશો, છાંયોછેપાથરિયો,
શતશતકિરણેવાળેસોનલસાવરણાનીસળીઓ.
આતડકોજોવાદળિયો…
મેલાંથઈનેસાવમસોતાંવાદળનભનેલૂછે,
સાફથયુંકે? ડોકુંકાઢીસૂરજસહુનેપૂછે;
થાકીત્યારેહાશકરીનેધરતી-હૈયેઢળિયો.
આતડકોજોવાદળિયો…
વિશ્વાત્માનાવદનઉપરકોઈવિષાદઆવીવસિયો,
એમાંજાણેહોયઅચાનકહૈયુંખોલીહસિયો;
પ્રસન્નમૂર્તિપ્રકાશએવોપૃથ્વીપરફરીવળિયો.
આતડકોજોવાદળિયો…