સોરઠી બહારવટિયા ભાગ-1/4. ભીમો જત: Difference between revisions

From Ekatra Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ભીમો જત| '''[આશરે સન 1800 — 1850]'''}} <poem> નાથાણીનો નર છે વંકો, રે ભીમા, ત...")
 
No edit summary
Line 9: Line 9:
ભાદરને કાંઠે ભીમડો જાગ્યો, જતડાની લાગી ખાંત,  
ભાદરને કાંઠે ભીમડો જાગ્યો, જતડાની લાગી ખાંત,  
રાત પડ્યો, ભીમા, રીડિયા રે, ગામેગામ ગોકીરા થાય.  
રાત પડ્યો, ભીમા, રીડિયા રે, ગામેગામ ગોકીરા થાય.  
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
ઓળક ગામમાં ઉતારો કીધો, બરડે બજારું થાય,  
ઓળક ગામમાં ઉતારો કીધો, બરડે બજારું થાય,  
ઉપલેટા ગામના બ્રાહ્મણ જમાડ્યા, ગોંડળ થરથર થાય.  
ઉપલેટા ગામના બ્રાહ્મણ જમાડ્યા, ગોંડળ થરથર થાય.  
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
તરવારુંનાં તારે તોરણ બંધાણાં ને ભાલે પોંખાણો ભીમ,  
તરવારુંનાં તારે તોરણ બંધાણાં ને ભાલે પોંખાણો ભીમ,  
ઢોલ ત્રાંબાળુ ધ્રશકે વાગે, વારું ચડી છે હજાર.  
ઢોલ ત્રાંબાળુ ધ્રશકે વાગે, વારું ચડી છે હજાર.  
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
ઓચિંતી સંધીડે ગોળી મારી, ને ભાગ્યાની ઝાઝી ખોટ,  
ઓચિંતી સંધીડે ગોળી મારી, ને ભાગ્યાની ઝાઝી ખોટ,  
લાલબાઈ  તને ધ્રુસકે રોવે, ફૂલબાઈ1 જોવે વાટ.  
લાલબાઈ  તને ધ્રુસકે રોવે, ફૂલબાઈ1 જોવે વાટ.  
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}}{{Space}} — નાથાણીનો.
</poem>
</poem>

Revision as of 07:42, 20 May 2022

ભીમો જત

[આશરે સન 1800 — 1850]


નાથાણીનો નર છે વંકો,
રે ભીમા, તારો દેશમાં ડંકો!
ભાદરને કાંઠે ભીમડો જાગ્યો, જતડાની લાગી ખાંત,
રાત પડ્યો, ભીમા, રીડિયા રે, ગામેગામ ગોકીરા થાય.
                                              — નાથાણીનો.
ઓળક ગામમાં ઉતારો કીધો, બરડે બજારું થાય,
ઉપલેટા ગામના બ્રાહ્મણ જમાડ્યા, ગોંડળ થરથર થાય.
                                              — નાથાણીનો.
તરવારુંનાં તારે તોરણ બંધાણાં ને ભાલે પોંખાણો ભીમ,
ઢોલ ત્રાંબાળુ ધ્રશકે વાગે, વારું ચડી છે હજાર.
                                              — નાથાણીનો.
ઓચિંતી સંધીડે ગોળી મારી, ને ભાગ્યાની ઝાઝી ખોટ,
લાલબાઈ તને ધ્રુસકે રોવે, ફૂલબાઈ1 જોવે વાટ.
                                              — નાથાણીનો.