પૂર્વોત્તર/પૂર્વોત્તર

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:35, 23 September 2021 by MeghaBhavsar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


પૂર્વોત્તર

ભોળાભાઈ પટેલ

પખિ સબ ઉરય યેન પખા અનુસારે
—સૌ પંખી પોતાની પાંખોની શક્તિ પ્રમાણે ઊડે છે
અસમિયા કપિ માધવ કંદલિ (ચૌદમી સદી)