કોડિયાં/ઊંચાઊંચા ગ્રથિત મકાન

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:57, 14 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ઊંચાંઊંચાં ગ્રથિત મકાન|}} <poem> વ્યોમ ચીરીને વિતલ ઊતરતી {{Space}} ચ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ઊંચાંઊંચાં ગ્રથિત મકાનવ્યોમ ચીરીને વિતલ ઊતરતી
          ચકચકતી વીજળીની રેખ;
એના ભીષણ તાંડ-નૃત્યે
          વાદળ ગર્જી આપે ઠેક.
ઝરમર ઝરમર મેઘ ઝરે!
          સરિત-શરીર રોમાંચ કરે!
રસ્તાની ઓ પારે ઊભાં
          ઊંચાઊંચા ગ્રથિત મકાન;
સઘળી બારીમાંથી દૂઝે
          પ્રકાશનું ચોખંડું ગાન.
અટારીએ ફૂલરોપ લૂમે!
          અંધારું ફૂલડાંને ચૂમે!
એક પછાડી એક બુઝાતા
          પ્રાકાશના, વીજળીના ગોળ;
બારીનાયે પડદા ઊતરી
          આવરતા દૃષ્ટિનો દોલ.
સહુ ચાહે કુમળું એકાન્ત!
          પ્રદીપવા જીવનને ક્લાન્ત!
મોરેયે દીવો છે ના’નો,
          બારીનોયે સરસ સમાસ.
બારીને પડદાયે છે, પણ
          કોઈ નથી જે મારી પાસ
સાતસાત દરિયાપારે,
          એયે રડતું ચોધારે.
20-7-’34