કોડિયાં/અવગણના

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:26, 15 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|અવગણના| }} <poem> {{Space}} ભૂલું હૈયું તારું: {{Space}} ભૂલું પ્રેમી ચારુ: સ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
અવગણના          ભૂલું હૈયું તારું:
          ભૂલું પ્રેમી ચારુ:
સખી! ભૂલું સારું, નવ અવગણ્યો એક ભૂલવું!
અભિમાનીને તેં, સરસ શીખવ્યું, કેમ મૂલવું?
          ન લહું અપમાનો હું ઉરમાં:
          કરુણ નીરખું આજ ક્રૂરમાં:
બસૂરાને આજે, અવગણી કર્યો એક સૂરમાં!
          કર્યા વજ્રાઘાતો!
          ગુમાવ્યા સંઘાતો:
લૂંટ્યું સર્વે આ તો, નજર કરી તેં લાત શૂરની!
નથી ક્રોધી, માને? સ્મરણ કરતી જ ઉક્તિ ઉરની!

12-2-’29