કોડિયાં/વસંતના અવતાર

From Ekatra Wiki
Revision as of 13:07, 14 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|વસંતના અવતાર|}} <poem> કોકિલના શા કંઠ ગવાતા, પ્રફુલ્લતા આંબાના...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
વસંતના અવતારકોકિલના શા કંઠ ગવાતા,
પ્રફુલ્લતા આંબાના મોર;
કેસૂડાનાં કેસર ખીલ્યાં,
લીંબડીઓનો ફોરે કોર.
          કૂંપળ હસતી અપરંપાર!
          વન વન વસંતના અવતાર!
ગુંજે ધૂન અલખની કંઠે,
મ્હોરંતા જીવનના મોર;
નવરંગો ખીલે અંતરના,
પ્રેમધર્મની ફૂટે ફોર.
          ઉરમાં ભાવો અપરંપાર!
          જન જન વસંતના અવતાર!

25-3-’28