કથોપકથન/અર્પણ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:54, 23 September 2021 by MeghaBhavsar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


અર્પણ

સુરેશ જોષી

ડો. ભોગીલાલ જ. સાંડેસરાને
જેમની પાસેથી અભ્યાસ ને આવશ્યક શિસ્તના પાઠ શીખ્યો