કોડિયાં/મૌન ગાજે

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:09, 15 September 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|મૌન ગાજે|}} <poem> ગાજે આજે અનેક દિવસનું મૌન, ગાજે! {{Space}} ગિરિગહ્વ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
મૌન ગાજેગાજે આજે અનેક દિવસનું મૌન, ગાજે!

          ગિરિગહ્વરમાં ગંગા ઘૂમે,

          અંતર અંતર-બોલ:
          ભેખડ ભાંગતાં મૂંગી કથની,
          ગાતી મુખડા ખોલ:
મૌન વાણીને સાંજે; ગાજે! ગાજે0

          શાંત વિચિનાં શાંત કૂંડાળાં,

          સાગર સૂતો મૂક:
          વડવાનળ અંતરમાં પ્રજળે,
          ઊછળશેય અચૂક:
મૌન થકી નવ લાજે; ગાજે! ગાજે0

12-12-’32