ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિવિક્તકરણ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:21, 3 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિવિક્તકરણ(Abstraction) : આધુનિક ચિત્રકલા કે ફોટોગ્રાફીમાં વારંવાર ઉપયોગમાં લેવાતી આ પ્રવિધિ એ વસ્તુમાંથી એના કોઈ ભાગની પરિચ્છિતિ છે. ‘વિલ્સ’ સિગારેટની જાહેરાતમાં આવતો સિગારેટ સળગાવતો સ્ત્રીનો બંગડીવાળો હાથ વિવિક્તકરણનું ઉદાહરણ છે. ચં.ટો.