ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/શ/શ્રુતિભંગ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:22, 1 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''શ્રુતિભંગ'''</span> જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર <br>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


શ્રુતિભંગ જુઓ, પિંગળશાસ્ત્ર