ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશોધન

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:25, 3 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિશોધન(Askesis) જુઓ, પ્રભાવનો ઉદ્વેગ