ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/વ/વિશેષક ચિહ્ન

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:24, 3 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


વિશેષક ચિહ્ન(Diacritic) : વર્ણ કે અક્ષરની ઉપર-નીચે ઉચ્ચારમૂલ્ય કે ઉચ્ચારવિશેષને દર્શાવવા વપરાતું ચિહ્ન. જર્મનમાં ઉમલાઉટ (ઘ્), ડ., ઢ.ની નીચે આવતી ઉચ્ચારવિશેષની બિન્દી પણ વિશેષકચિહ્ન ગણાય. ચં.ટો.