ગુજરાતી સાહિત્યકોશ ખંડ ૩/અનુક્રમ/ર/રમેની/રમૈની/રવાનુકરણ/રશનોપમા

From Ekatra Wiki
Revision as of 09:08, 2 December 2021 by KhyatiJoshi (talk | contribs) (Created page with "{{SetTitle}} <span style="color:#0000ff">'''રશનોપમા'''</span> : પૂર્વે કથિત ઉપમેય ઉત્તરોત્તર ઉપમાન...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


રશનોપમા : પૂર્વે કથિત ઉપમેય ઉત્તરોત્તર ઉપમાન બનતાં આવે અને ઉપમેયો તેમજ ઉપમાનોની શ્રેણી કે શૃંખલા બની જાય તો રશનોપમા અલંકાર થયો કહેવાય, જેમકે ‘ઉજ્જ્વળ કાંતિથી મુક્ત હંસ ચન્દ્ર સમાન લાગે છે અને સુન્દર ગતિને કારણે કાન્તા હંસ જેવી લાગે છે....’ અહીં હંસ પહેલાં ઉપમેય અને પછી બીજા વાક્યમાં ઉપમાન બની ગયો. ચં.ટો.