ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:49, 20 February 2022 by Atulraval (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Gandhi-viruddh-tagore-title-2.jpg


ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

વિભાવના અને સંકલન:
શૈલેશ પારેખ

પ્રારંભિક

ગાંધીજી વિરૂદ્ધ ગુરુદેવ

પરિશિષ્ટ