મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ/પ્રકાશન માહિતી

From Ekatra Wiki
Revision as of 11:36, 25 March 2022 by MeghaBhavsar (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
પ્રકાશન માહિતી


મનોહર ત્રિવેદીની વાર્તાઓ સંપા. મીનલ દવે

EKTRA FOUNDATION (USA)


© સંપાદન : સંપાદકના © વાર્તા : વાર્તાકારના


ડિજિટલ પ્રકાશન પ્રથમ આવૃત્તિ : ૨૦૨૧ટાઇપસેટિંગ : મહેશ ચાવડા દિયા અક્ષરાંકન, ચાવડા નિવાસ, મુ.પો. વાસણા(બો), તા. બોરસદ, જિ. આણંદ ૩૮૮ ૫૪૦. મો. ૯૧૦૬૬ ૩૫૩૩૭