સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/ભાનુભાઈ શુક્લ/એવાંકેટલાંયભાઈબહેનોછે

From Ekatra Wiki
Revision as of 07:50, 10 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

એવાંકેટલાંયભાઈબહેનોછેજેમનેવજુભાઈએદેશસેવાનોરંગલગાડ્યોછે. વજુભાઈએમેઘાણીનાંગીતોગવડાવ્યાં, કંતાવ્યું, ખાદીપહેરાવી, હરિજનવાસમાંમોકલ્યાં, શેરીઓવળાવી. તેમનીપ્રેરણાપામનારરજબઅલીલાખાણીજેવાયુવાનેશહીદીપણવહોરી. એવુંઘડતરનુંકામવજુભ્ાાઈકરતાહતા.