સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/‘નીરજ’/તુમ્હેં મરને ન દેંગે

From Ekatra Wiki
Revision as of 12:29, 2 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> તુમ બતાતે થે કિ અમૃત સે બડા હૈ હર પસીના, આંસુઓ સે હૈ ન જ્યાદા કીમત...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

તુમ બતાતે થે કિ અમૃત સે બડા હૈ હર પસીના,
આંસુઓ સે હૈ ન જ્યાદા કીમતી કોઈ નગીના;
યાદ હરદમ વહ કસમ હૈ, હમ તુમ્હેં મરને ન દેંગે.
તુમ નહીં થે વ્યક્તિ, તુમ આઝાદિયોં કે કારવાં થે,
અમ્ન કે તુમ રહનુમા થે, પ્યાર કે તુમ પાસબાં થે;
યહ હકીકત હૈ, ન ભ્રમ હૈ, હમ તુમ્હેં મરને ન દેંગે.
તુમ લડકપન કે લડકપન, તુમ જવાનોં કી જવાની,
સિર્ફ દિલ્લી હી ન, હર દિલ થા તુમ્હારી રાજધાની;
પ્યાર વહ અબ ભી ન કમ હૈ, હમ તુમ્હેં મરને ન દેંગે.
[‘જ્યોતિ જલે’ પુસ્તક]