સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રતિલાલ ‘અનિલ’/એકધારા મુશાયરા

From Ekatra Wiki
Revision as of 09:29, 7 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "{{Poem2Open}} {{space}} ‘શયદા’એગઝલનેલોકપ્રિયકરી, તોઈબ્રાહીમદાદાભાઈ‘બેકારે’ એ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

          ‘શયદા’એગઝલનેલોકપ્રિયકરી, તોઈબ્રાહીમદાદાભાઈ‘બેકારે’ એકધારામુશાયરાયોજીનેગુજરાતભરમાંખૂણેખૂણેઅનેઆફ્રિકા, ઇંગ્લૅન્ડ, કરાંચી, બર્માનાગુજરાતીસમાજસુધીએનેપહોંચાડી. અનેકવાંકવળાંકવાળાશાયરોનેએમનાનિખાલસસ્વભાવેએકસળંગસાંકળરૂપેસાથેરાખ્યા.