સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મકરન્દ દવે/કો’ક દિન!

From Ekatra Wiki
Revision as of 04:19, 5 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> કો’ક દિન ઈદ અને કો’ક દિન રોજા, ઊછળે ને પડે નીચે જિંદગીનાં મોજાં. ક...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

કો’ક દિન ઈદ અને કો’ક દિન રોજા,
ઊછળે ને પડે નીચે જિંદગીનાં મોજાં.
કાંઈ અફસોસ નહીં કાંઈ નહીં ફિકર,
કોઈ ચીજ તણી નહીં જિંદગીમાં જિકર;
આવે ને જાય એના વેઠવા શા બોજા?
કો’ક દિન ઈદ અને કો’ક દિન રોજા…
દૂધ મળે વાટમાં કે મળે ઝેર પીવા,
આપણા તો થીર બળે આતમાના દીવા…
ઘેલાં ભલે ઘૂઘવે આ જિંદગીનાં મોજાં,
આવો તમે ઈદ અને આવો તમે રોજા!