સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દેવજી મોઢા/તે દેશ છે મારો

From Ekatra Wiki
Revision as of 04:51, 2 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> આભને ટેકો દૈને જેના પ્હાડ ખડા, તે દેશ છે મારો... ઓતરાદા અરિ-હુમલા ખ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

આભને ટેકો દૈને જેના પ્હાડ ખડા,
તે દેશ છે મારો...
ઓતરાદા અરિ-હુમલા ખાળે હિમ જેનાં,
તે દેશ છે મારો.
ત્રણ બાજુએ સિંધુ પખાળે પાય જેના,
તે દેશ છે મારો...
ચંદ્ર વડે જેના રમવા ચાહ્યું શિશુ રામે,
તે દેશ છે મારો.
ઊચક્યો પહાડ ગોવર્ધન અધ્ધર ઘનશ્યામે,
તે દેશ છે મારો...
[‘અમૃતા’ પુસ્તક]