સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/દીપક બારડોલીકર/હોય છે

From Ekatra Wiki
Revision as of 04:12, 2 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> ભલે ઊતરો, મગર સમજી વિચારીને — ઝરણમાં હોય છે ક્યારેક દરિયા પણ… બુ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ભલે ઊતરો, મગર સમજી વિચારીને —
ઝરણમાં હોય છે ક્યારેક દરિયા પણ…
બુઝેલાને બુઝેલા ના ગણો ‘દીપક’,
બુઝેલી આગમાં તો હોય તણખા પણ.
[‘તડકો તારો પ્યાર’ પુસ્તક : ૨૦૦૬]