સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મનોજ ખંડેરિયા/પીછું

From Ekatra Wiki
Revision as of 11:34, 5 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> ગગન સાથ લઈ ઊતરે એ ફરકતું વિહગ-પાંખથી જે ખરી જાય પીછું ફરકતું પડે...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ગગન સાથ લઈ ઊતરે એ ફરકતું
વિહગ-પાંખથી જે ખરી જાય પીછું
ફરકતું પડે ત્યારે ભૂરી હવામાં
ઝીણાં શિલ્પ કૈં કોતરી જાય પીછું
હજી એમાં કલશોર ગૂંજે વિહગનો
સૂનું આંગણું આ ભરી જાય પીછું
હૃદયમાં વસ્યાં પંખીઓ બ્હાર આવે
કદી આંખમાં જો તરી જાય પીછું
ગગનના અકળ શૂન્યમાં જઈ ડૂબે, જે
વિહગને ખર્યું સાંભરી જાય પીછું