સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/બરકત વીરાણી ‘બેફામ’/અહીંયાંઉજાગરા

From Ekatra Wiki
Revision as of 07:38, 10 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> અહીંયાંઉજાગરાનીનયનમાંરતાશછે, નેઆભમાંછવાયછેલાલીસવારની. </poem>")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

અહીંયાંઉજાગરાનીનયનમાંરતાશછે,
નેઆભમાંછવાયછેલાલીસવારની.