સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મોહન મઢીકર/શેરી

From Ekatra Wiki
Revision as of 06:55, 7 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> ફળિયેફળિયેફરતીશેરી, મોય-દંડિયોરમતીશેરી… કોકકુંવારીપાનિયુંઅ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ફળિયેફળિયેફરતીશેરી,
મોય-દંડિયોરમતીશેરી…
કોકકુંવારીપાનિયુંઅડતાં,
સ્મિતનાંફૂલોવેરતીશેરી.
ગામનેછેડેનાનકીદેરી,
રોજનાહીનેપૂજતીશેરી…
એકદીઅવસરઆંગણેઊભો,
ઢોલઢબૂકતાતૂટતીશેરી.
તણાઈચાલીવેલ્યમાંશેરી,
હીબકેહીબકેખૂટતીશેરી.
અવઝાંપામાંઝૂકવીઆંખો,
પગલાંપ્યારાંસૂઘંતીશેરી.
[‘કોડિયું’ માસિક :૧૯૭૭]