સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/રમેશ જાની/આ મળ્યું જગત...

From Ekatra Wiki
Revision as of 10:35, 7 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "<poem> આમળ્યુંજગતરેજેવું, બનેતોજાણીલઈએ; જેમળીજીવનનીપળો, ચલોમન, માણીલ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

આમળ્યુંજગતરેજેવું, બનેતોજાણીલઈએ;
જેમળીજીવનનીપળો, ચલોમન, માણીલઈએ.