સમગ્ર અરધી સદીની વાચનયાત્રા/મો. ક. ગાંધી/પ્રહ્લાદ જેવો બનિયન

From Ekatra Wiki
Revision as of 06:22, 7 June 2021 by ArtiMudra (talk | contribs) (Created page with "{{Poem2Open}} {{space}} જોનબનિયનહતોઆપણાપ્રહ્લાદજીજેવોટેકીલો. સત્યનીખાતરપ્રહ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

          જોનબનિયનહતોઆપણાપ્રહ્લાદજીજેવોટેકીલો. સત્યનીખાતરપ્રહ્લાદજીએજેમસંકટવેઠેલાં, તેમએસત્યનીખાતરજેલમાંરહેલો; અનેઆપણાતિલકમહારાજેજેમ‘ગીતા-રહસ્ય’ જેલમાંરહીનેલખેલું, તેમએમણેજેલમાંલખી‘પિલગ્રીમ્સપ્રોગ્રેસ’ (યાત્રાળુનીમુસાફરી). અંગ્રેજીમાંતોલગભગ‘બાઇબલ’નીસાથેએમુકાયછે. અનેબનિયનેએનેએવીતોસરળ, સુંદરભાષામાંબાળકોનેમાટેમૂક્યુંછેકેજ્યાંજ્યાંઅંગ્રેજીભાષાબોલાયછેત્યાંત્યાંબાળકોમાટેએઅદ્ભુતપુસ્તકગણાયછે.