અર્વાચીન ગુજરાતી કાવ્યસંપદા/પ્રફુલ્લા વોરા/ઠેસ...: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|ઠેસ... |પ્રફુલ્લા વોરા}} <poem> અમથો બાંધ્યો હીંચકો ને અમથી હૈયે...")
 
No edit summary
Line 4: Line 4:
<poem>
<poem>
અમથો બાંધ્યો હીંચકો ને અમથી હૈયે ફાળ,
અમથો બાંધ્યો હીંચકો ને અમથી હૈયે ફાળ,
કે સૈયર શું કરું?
:: કે સૈયર શું કરું?
અમથો વાયો વાયરો ને અમથી ઝૂલી ડાળ,
અમથો વાયો વાયરો ને અમથી ઝૂલી ડાળ,
કે સૈયર શું કરું?
:: કે સૈયર શું કરું?
 
સૈયર મૂકી હથેળીયું પર અમથી મેંદી-ભાત,
સૈયર મૂકી હથેળીયું પર અમથી મેંદી-ભાત,
ત્યાં તો સૈયર ટેરવે ટહુકી છાની છપની વાત;
ત્યાં તો સૈયર ટેરવે ટહુકી છાની છપની વાત;
અમથી વાગી ઠેસ જરા ને રૂમઝૂમ ઘૂઘરમાળ
અમથી વાગી ઠેસ જરા ને રૂમઝૂમ ઘૂઘરમાળ
કે સૈયર શું કરું?
:: કે સૈયર શું કરું?
 
સૈયર અમથો આંખે આંજ્યો ઉજાગરો અધરાતે,
સૈયર અમથો આંખે આંજ્યો ઉજાગરો અધરાતે,
ત્યાં તો સૈયર અઢળક ઊગ્યાં સમણાંઓ પરભાતે;
ત્યાં તો સૈયર અઢળક ઊગ્યાં સમણાંઓ પરભાતે;
અમથું ઝીલ્યું અજવાળું ત્યાં તૂટી પાંપણપાળ,
અમથું ઝીલ્યું અજવાળું ત્યાં તૂટી પાંપણપાળ,
કે સૈયર શું કરું?
:: કે સૈયર શું કરું?
{{Right|(ગુજરાતી કવિતાચયન  : ૧૯૯૪, સં. ૧૯૯૬, પૃ. ૬૨)}}
{{Right|(ગુજરાતી કવિતાચયન  : ૧૯૯૪, સં. ૧૯૯૬, પૃ. ૬૨)}}
</poem>
</poem>
17,729

edits