અષ્ટમોઅધ્યાય/સાહિત્યવિવેચન – આજના સન્દર્ભે: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|સાહિત્યવિવેચન – આજના સન્દર્ભે| સુરેશ જોષી}} {{Poem2Open}} સાહિત્ય...")
 
No edit summary
 
Line 73: Line 73:


{{Poem2Close}}
{{Poem2Close}}
{{HeaderNav
|previous = [[અષ્ટમોઅધ્યાય/કાલજયી સાહિત્ય|કાલજયી સાહિત્ય?]]
|next = [[અષ્ટમોઅધ્યાય/કાવ્યવિવેચનની પ્રારમ્ભિક ભૂમિકા|કાવ્યવિવેચનની પ્રારમ્ભિક ભૂમિકા]]
}}
17,703

edits