કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૪૬. ફરવા આવ્યો છું: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 20: Line 20:


{{HeaderNav
{{HeaderNav
|previous = [[કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૪૪. હું ને — | ૪૪. હું ને —]]
|previous = [[કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૪૫. ચાલ, ફરીએ | ૪૫. ચાલ, ફરીએ ]]
|next = [[કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૪૬. ફરવા આવ્યો છું | ૪૬. ફરવા આવ્યો છું ]]
|next = [[કાવ્ય-આચમન શ્રેણી – નિરંજન ભગત/૪૭. સર્પ? કે રજ્જુ? કે બન્ને? | ૪૭. સર્પ? કે રજ્જુ? કે બન્ને? ]]
}}
}}
25,614

edits