દૃશ્યાવલી/શ્યામલી : સાંતાલ-કન્યા!: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|શ્યામલી : સાંતાલ-કન્યા!}} {{Poem2Open}} સ્વપ્નનું જેમ એક નગર હોય, તેમ...")
 
No edit summary
 
Line 50: Line 50:


{{Right|[૪-૮-૮૫]}}
{{Right|[૪-૮-૮૫]}}
{{HeaderNav
|previous = [[દૃશ્યાવલી/કોપાઈ : એક સંસારી નદી|કોપાઈ : એક સંસારી નદી]]
|next = [[દૃશ્યાવલી/ચિકુણી અસમ|ચિકુણી અસમ]]
}}
25,614

edits