કોડિયાં/એડન: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
{{Heading|એડન|}}
{{Heading|એડન|}}
<poem>
<poem>
'''<big>એડન</big>'''


જરા ચરણ ટેકવું, સ્મરણ-સંહિતા વાજતી:
જરા ચરણ ટેકવું, સ્મરણ-સંહિતા વાજતી:
25,614

edits