કોડિયાં/સુકાન પર ટેકવી: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{{SetTitle}} {{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}} <poem> <big>'''સુકાન પર ટેકવી'''</big> સુકાન પર ટેકવી સબ...")
 
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
{{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}}
{{Heading|સુકાન પર ટેકવી|}}
<poem>
<poem>
<big>'''સુકાન પર ટેકવી'''</big>


સુકાન પર ટેકવી સબળ વક્ષ, ને હાથની
સુકાન પર ટેકવી સબળ વક્ષ, ને હાથની
25,614

edits